I Konferencja

W dniach 23–27 czerwca 2014 r.,  w Akademii Górniczo-Hutniczej odbyła się I Międzynarodowa Konferencja „Współpraca naukowo-badawcza pomiędzy Wietnamem a Polską”, zorganizowana z inicjatywy JM Rektora AGH, prof. dr. hab. inż. Tadeusza Słomki. Honorowy Patronat nad Konferencją objął JE Ambasador Wietnamu w Polsce – pan Pham Kien Thiet.

Konferencja, która miała na celu rozwój współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Polską a Wietnamem, a także podsumowanie dotychczasowych wspólnych projektów i inicjatyw, była pierwszym tego typu wydarzeniem w Polsce. Tydzień konferencyjny był wypełniony dyskusjami, wymianą doświadczeń, opracowaniem planów na przyszłość i tworzeniem nowych kontaktów. Nie brakło także wspomnień, towarzyszących wzruszającym spotkaniom po latach.

Otwarcia Konferencji dokonał JM Rektor AGH i JE Ambasador Wietnamu. W sesji otwierającej Konferencję brali również udział Wojewoda Małopolski – Jerzy Miller (absolwent Wydziału Eletrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki) oraz Dziekani Wydziałów AGH.

W Konferencji uczestniczyło 15 przedstawicieli instytucji wietnamskich oraz ponad 50 osób z Polski, w tym 6 obywateli narodowości wietnamskiej, na stałe zatrudnionych w polskich instytucjach. Wśród uczestników konferencji byli przedstawiciele m.in. Ambasady Wietnamu w Polsce, Hanoi University of Mining and Geology, Vietnam Academy of Sciences and Technology, Vietnam Steel Corporation, Fairfield Vietnam, Polskiej Akademii Nauk (Instytutów Geofizyki i Fizyki z Warszawy oraz Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności z Olsztyna), Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Pedagogicznego z Krakowa, Uniwersytetu Adama Mickiewicza z Poznania, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Świętokrzyskiej, Re Alloys, ZM Ropczyce oraz Wydziałów AGH.

W czasie konferencji wygłoszono 37 referatów w 7. sesjach tematycznych: Opening Session – Cooperation (6), Geology and Geotourism (6), Geodesy and Mining Surveying (6), Applied Geophysics (11), Material Engineering (3), Applied Physics (5), Humanities (3). Streszczenia wszystkich referatów (w języku angielskim oraz polskim lub wietnamskim) są dostepne w Bibliotece Głównej AGH. W pierwszym dniu przedstawiciele instytucji uczestniczących w konferencji opowiedzieli o historii współpracy polsko-wietnamskiej począwszy od lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to pierwsi studenci z Wietnamu przyjechali na studia w Polsce. W tej sesji zwrócił uwagę referat przygotowany przez Ho Chi Hunga, absolwenta AGH, Wice-Prezesa i Sekretarza Generalnego Towarzystwa Przyjaźni Wietnamsko-Polskiej, w którym przedstawiono liczne przykłady współpracy absolwentów AGH w Wietnamie z polskimi instytucjami na przestrzeni ponad połowy wieku. Także w tej sesji profesor Jerzy Kowalczuk, senior geofizyk, zaprezentował wybrane fragmenty historii Wietnamczyków, studiujących na AGH na Wydziałach Geologiczo-Poszukiwawczym, Górniczym oraz Geodezji Górniczej.

Podczas wszystkich sesji dominowały referaty ilustrujące współpracę polsko-wietnamską, albo przez skład autorski, albo przez raportowanie wspólnych wyników, np. badań geologicznych na terenie Wietnamu, czy metodyk pomiarowych, uzyskanych z zastosowaniem nowych sprzętów (laserowych) i technologii, będących owocem współpracy między geodetami, czy też przez propozycje współpracy polsko-wietnamskiej w dziedzinach dotąd nie reprezentowanych, np. informatyce.

W czasie sesji Geology and Geotourism, Applied Geophysics oraz Applied Physics zaprezentowano również aktualne wspólne projekty i inicjatywy pomiędzy instytucjami w Wietnamie oraz w Polsce, np. badania hydrogeologiczne przy wspomaganiu georadarowym w prowincji Ninh Binh, pomiary sejsmometryczne na obszarze tamy Song Trang 2 na Rzece Czerwonej, czy wspólne badania składu mineralnego oraz warunków eksploatacji, a także ochrony środowiska na obszarze i w otoczeniu kopalni miedzi Sin-Quyen LaoCai w północnym Wietnamie.

W sesji Material Engineeering zwróciły uwagę referaty zaprezentowane przez przedstawicieli Zakładów Magnezytowych Ropczyce w Polsce oraz Vietnam Steel Corporation na temat innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych w materiałach ogniotrwałych dla przemysłu stalowego, a także gospodarki energetycznej w przemyśle stalowym Wietnamu.

Bardzo ciekawe były referaty w sesji Humanities, dotyczące socjologicznego postrzegania Wietnamu, jego historii i drogi rozwoju politycznego oraz gospodarczego.

Konferencja obejmowała sesje plenarne oraz panele dyskusyjne, w których prezentowano podsumowania już dokonanych projektów oraz odbywano dyskusje na temat nowych działań. W panelach dyskusyjnych wzięli także udział przedstawiciele jednostek przemysłowych, np. GEOTRONICS Co., dostawca sprzętu geodezyjnego i GPS, który zaprezentował szeroką gamę swoich produktów, sprzedawanych na całym świecie.

 

W czasie wolnym od obrad goście Konferencji odwiedzili Kopalnię Soli w Wieliczce i odbyli wycieczkę do Pienińskiego Parku Narodowego.

Wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce miała miejsce w dniu 24 czerwca Goście wyruszyli o godzinie 14:00 spod Biblioteki Głównej AGH. W wycieczce wzięli udział uczestnicy i organizatorzy konferencji. Po niespełna trzech godzinach zwiedzania kopalni, odbyła się kolacja w komorze Haluszka. Całe spotkanie przebiegło  w przyjaznej i miłej atmosferze. Uczestniczy wykazali duże zainteresowanie zarówno historią jak i obecną działalnością kopalni.

Wycieczka do Pienińskiego Parku Narodowego odbyła się 26 czerwca Jej opiekunem i przewodnikiem był prof. dr hab. inż. Jan Golonka. Pierwszym elementem wyprawy był punkt widokowy na Przełęczy Snozka, skąd przy ładnej pogodzie i dobrej widoczności można podziwiać Tatry, Pieniny, Magurę Spiską, Pasmo Radziejowej oraz Zbiornik Czorsztyński. Następnie, ze względu na niesprzyjającą aurę, odbył się tylko krótki spacer w Wąwozie Homole, gdzie goście mogli podziwiać pienińską przyrodę. Później, uczestnicy wycieczki, posileni tradycyjnym pstrągiem, udali się na zwiedzanie zamku w Niedzicy. Pomimo niekorzystnych warunków pogodowych nasi goście chwalili sobie wyprawę i podobały im się zaplanowane atrakcje.

Głównym celem I Międzynarodowej Konferencji „Współpraca naukowo-badawcza pomiędzy Wietnamem a Polską” było rozwinięcie bilateralnych kontaktów pomiędzy Wietnamem a Polską w trzech obszarach: nauki, edukacji i współpracy z przemysłem. W każdym z tych obszarów zaproponowano ciekawe, nowe projekty badawcze, dydaktyczne i techniczne. W sesji podsumowującej Konferencję obie strony stwierdziły, że istnieje duże pole do wspólnego działania oraz wyraziły gotowość poszerzania tematyki współpracy i tworzenia nowych inicjatyw edukacyjnych. Obie strony stwierdziły, że wspólpraca naukowo-techniczna jest motorem rozwoju i doskonalenia w specjalistycznych dziedzinach technicznych oraz pozwala na rozszerzenie inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych.

Ważnym akcentem Konferencji było uroczyste podpisanie umowy o wymianie studentów pomiędzy AGH a Hanoi University of Mining and Geology (24.07.2014 r.) W ten sposób AGH rozszerzyła współpracę z HUMG, z którym współpracuje na polu nauki i edukacji. Dzięki podpisanemu porozumieniu corocznie obie uczelnie mogą rozdysponować 5 lub 10 miejsc dla studentów w zależności od długości pobytu – 10 studentów na okres 1 semestru lub 5 studentów na okres 2 semestrów. W wymianie mogą brać udział studenci I, II i III stopnia. Uczelnia goszcząca nie będzie pobierać opłat za kształcenie oraz zapewni uczestnikom wymiany zakwaterowanie w domach studenckich.

AGH współpracuje także z następującymi uczelniami w Wietnamie.

 • Hanoi University of Mining and Geology,
 • Vietnam Academy of Science and Technology,
 • Hanoi University of Science and Technology,
 • Binh Duong University,
 • Vietnam National University Ho Chi Minh City,
 • Ministry of  Education and Training,
 • Vietnam Institute for Building Materials.

Uczelnia ściśle współpracuje również z Vietnamese-Polish Friendship Association, Vietnam Steel Corporation, Ministry of Natural Resources, VINACOMIN, Fairfield Viet Nam Ltd. oraz Vietnam Steel Corporation.

W podsumowaniu pięciodniowej wspólnej pracy wyznaczono cele na przyszłość:

 • rozwijanie współpracy pomiędzy uczelniami i instytutami naukowo-badawczymi i naukowo-technicznymi, wspólne projekty w zakresie geologii, geoturystyki, hydrogeologii, geofizyki, energetyki, górnictwa, inżynierii materiałowej i nauk humanistycznych; poszukiwanie nowych źródeł finansowania projektów przez polskie i wietnamskie instytucje;
 • wymiana studentów i naukowców (rozszerzenie indywidualnych umów o wymianie, program UNESCO, wykorzystanie umowy z Ministerstwem Edukacji Wietnamu), doskonalenie wspólnych programów studiów, rozwój kształcenia w j. angielskim;
 • rozwijanie współpracy pomiędzy uczelniami a przedsiębiorstwami – geoparki, promocja nowych rozwiązań technologicznych, promocja nowych technologii w przemyśle węglowym, materiałowym, geodezji, staże studenckie w przedsiębiorstwach.

Konferencja stanowiła znakomite forum wymiany doświadczeń i nawiązywania nowych kontaktów. Uczestnicy wyrazili uznanie dla Organizatorów oraz z aprobatą odnieśli się do wniosku, aby II Konferencja odbyła się w Hanoi już za rok.

Komitet Organizacyjny Konferencji:

 • Jadwiga Jarzyna
 • Marta Foryś
 • Anna Maria Mazur
 • Aleksandra Mazur
 • Teresa Staszowska (oprawa graficzna)

 

Kraków, 22 lipca 2014 r.